Regulamin promocji Sponsored Products dla nowych sprzedawców w 2024 r.

 1. Niniejsza promocja („Promocja”) jest dostępna tylko dla nowych sprzedawców w planie sprzedaży Professional, którzy (i) wystawiają swój pierwszy ASIN na sprzedaż w sklepie Amazon Store w dniu 1 marca 2024 r. lub po nim w Japonii i/lub Stanach Zjednoczonych i/lub w jednym z następujących krajów: Niemcy, Francja, Włochy, Hiszpania lub Wielka Brytania albo wystawią pierwszy ASIN do zakupu w sklepie Amazon Store w Australii po 1 maja 2024 r. (każdy z tych krajów to „Kwalifikujący się rynek”) oraz (ii) mają konto reklamowe sponsorowane przez Amazon Ads, zarejestrowane na Kwalifikującym się rynku, na którym jest wystawiany ich pierwszy ASIN na sprzedaż (uczestnicy, którzy spełniają warunki (i) oraz (ii), są określani jako „Reklamodawcy”). Ta promocja potrwa do 28 lutego 2025 r.
 2. Każdy Reklamodawca (zgodnie z terminem zdefiniowanym w paragrafie 1), który utworzy i uruchomi swoją pierwszą kampanię Sponsored Products na tym samym Kwalifikującym się rynku, na którym wystawia swój pierwszy ASIN na sprzedaż, w ciągu 90 dni od zaoferowania tego pierwszego ASIN-u na sprzedaż („Działanie kwalifikujące”), oraz spełni pozostałe postanowienia niniejszego Regulaminu, otrzyma jednorazowo, na swoje konto reklam sponsorowanych, środki promocyjne na kliknięcia w wysokości równej jednej z następujących kwot (każda z nich to „Środki promocyjne”):
  1. 50 USD, jeśli Reklamodawca wykona Działanie kwalifikujące w Stanach Zjednoczonych;
  2. 7500 JPY, jeśli Reklamodawca wykona Działanie kwalifikujące w Japonii;
  3. 75 AUD, jeśli Reklamodawca wykona Działanie kwalifikujące w Australii;
  4. 45 EUR, jeśli Reklamodawca wykona Działanie kwalifikujące w którymkolwiek z krajów: Niemcy, Francja, Włochy lub Hiszpania; lub 40 GBP, jeśli Reklamodawca wykona Działanie kwalifikujące w Wielkiej Brytanii (przy czym Niemcy, Francja, Włochy, Hiszpania i Wielka Brytania są określane łącznie jako „UE-5”), z zastrzeżeniem, że Reklamodawcy będą uprawnieni do zrealizowania Środków promocyjnych tylko dla pierwszego Kwalifikującego się rynku w ramach UE-5, na którym Reklamodawca wykona Działanie kwalifikujące.
 3. Reklamodawcy mogą zrealizować Środki promocyjne tylko raz w Stanach Zjednoczonych, raz w Japonii, raz w Australii i/lub raz na pierwszym Kwalifikującym się rynku w ramach UE-5, na którym Reklamodawca wykona Działanie kwalifikujące (tj. całkowita maksymalna kwota, jaką Reklamodawca może otrzymać w ramach niniejszej promocji wynosi 50 USD dla Stanów Zjednoczonych, 7500 JPY dla Japonii 75 AUD dla Australii oraz albo 75 EUR dla jednego z krajów: Niemcy, Francja, Włochy lub Hiszpania, albo 45 GBP dla Wielkiej Brytanii).
 4. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w paragrafie 3 niniejszego Regulaminu, Reklamodawcy w żadnym razie nie otrzymają wielokrotnie Środków promocyjnych za wielokrotne wykonanie Działania kwalifikującego.
 5. Reklamodawcy zostaną obciążeni opłatą za wszelkie kliknięcia otrzymane przed zastosowaniem Środków promocyjnych oraz za wszystkie reklamy, w przypadku których przekroczono kwotę Środków promocyjnych na każdym ze stosownych Kwalifikujących się rynków. Reklamodawcy, którzy nie chcą ponosić dodatkowych opłat za reklamy, mogą zawiesić lub wstrzymać swoje reklamy w dowolnym momencie przed wyczerpaniem kwoty Środków promocyjnych. Reklamodawcy są odpowiedzialni za monitorowanie wykorzystania kliknięć promocyjnych, ponieważ nie będą automatycznie powiadamiani o wyczerpaniu kwoty Środków promocyjnych.
 6. Kwalifikujący się Reklamodawcy, którzy wykonają Działanie kwalifikujące, otrzymają Środki promocyjne na swoje odpowiednie konto reklam sponsorowanych Amazon w ciągu około 14 dni od wykonania Działania kwalifikującego.
 7. Wszelkie niewykorzystane Środki promocyjne utracą ważność po 30 dniach od daty pierwotnego przypisania Środków promocyjnych do konta reklam sponsorowanych Reklamodawcy.
 8. Reklamodawcy muszą mieć aktywne konto reklamowe używane zgodnie z zasadami Amazon i warunkami Umowy o świadczenie usług reklamowych Amazon (dostępnej tutaj: https://advertising.amazon.com/terms)
 9. Niniejszej Promocji ani Środków promocyjnych nie można przekazać, odsprzedać ani wymienić na pieniądze.
 10. Niniejsza Promocja ulega unieważnieniu, jeśli jest niezgodna z prawem, a także w przypadku oszustwa, pomyłki lub niespełnienia jej warunków.
 11. Korzystanie ze Środków promocyjnych przez Reklamodawcę jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 12. Aby otrzymać Środki promocyjne, Reklamodawcy muszą mieć zarejestrowaną ważną formę płatności na potrzeby opłat za reklamy.
 13. Firma Amazon może zdecydować o nieprzyznaniu lub unieważnieniu Środków promocyjnych w przypadku każdego Reklamodawcy, który zgodnie z ustaleniami firmy Amazon naruszył niniejszy Regulamin, Umowę o świadczenie usług reklamowych Amazon lub Regulamin programu motywacyjnego dla nowych sprzedawców („Regulamin MNS”) na każdym z Kwalifikujących się rynków bądź w inny sposób dopuścił się oszustwa w związku z niniejszą Promocją.
 14. Firma Amazon zastrzega sobie prawo do zakończenia lub zmodyfikowania niniejszej Promocji w dowolnym momencie. W przypadku zmiany lub zakończenia niniejszej Promocji przez firmę Amazon powiadomi ona Reklamodawców zgodnie z Regulaminem MNS.
 15. Jeśli konto reklamowe Reklamodawcy jest prowadzone w innej walucie niż ta, w której Reklamodawcy przyznano Środki promocyjne, rzeczywista kwota Środków promocyjnych może podlegać wahaniom kursów walutowych.
 16. Obowiązek opłacenia wszelkich naliczonych podatków spoczywa na Reklamodawcy.