Regulamin wydarzeń Amazon Advertising

Ostatnia aktualizacja: 5 sierpnia 2020 r.

Niniejszy regulamin („Regulamin”) dotyczy rejestracji i uczestnictwa użytkowników w wydarzeniach organizowanych przez Amazon Advertising LLC („Amazon Advertising”, „my”, „nas” lub „nasze”) w drodze bezpośredniego spotkania, transmisji internetowej na żywo (webcastu), transmisji na żądanie, komunikacji wirtualnej lub w inny sposób („Wydarzenie”) i stanowi umowę między Amazon Advertising a użytkownikiem. Użytkownik oświadcza, że jest upoważniony do związania się postanowieniami niniejszego Regulaminu. Definicje określonych terminów pisanych w niniejszym Regulaminie z wielkiej litery znajdują się w punkcie 12.

1. Rejestracja i uczestnictwo w Wydarzeniach.
2. Bezpieczeństwo.
5. Podatki.
7. Zgodność z przepisami prawa handlowego i zasadami etyki.
8. Przyjęcie ryzyka
9. Zwolnienie z odpowiedzialności z tytułu roszczeń
10. Ograniczenie odpowiedzialności.
12. Definicje.

1. Rejestracja i uczestnictwo w Wydarzeniach.

Użytkownik może zarejestrować się na Wydarzenie i uczestniczyć w nim wyłącznie zgodnie z niniejszym Regulaminem. Aby zarejestrować się na Wydarzenie, użytkownik musi ukończyć proces rejestracji na Wydarzenie i uiścić wszelkie stosowne opłaty rejestracyjne. W pierwszym dniu Wydarzenia użytkownik musi mieć ukończone 18 lat, chyba że z informacji na stronie rejestracji na Wydarzenie wynikają inne postanowienia, lub użytkownik otrzyma od nas wyraźną informację, że zastosowanie mają inne zasady w tym zakresie. Możliwość rejestracji na Wydarzenie jest uzależniona od liczby dostępnych miejsc i możemy ją zakończyć przed wskazanym terminem według własnego uznania. Możemy również zmienić program Wydarzenia w dowolnym momencie i według własnego uznania. Użytkownik zobowiązuje się w każdej sytuacji przestrzegać kodeksów postępowania społeczności Amazon Advertising.

2. Bezpieczeństwo.

Bezpieczeństwo użytkownika jest dla nas ważne. W przypadku Wydarzeń odbywających się w drodze bezpośredniej obecności użytkownik przyjmuje do wiadomości, że użytkownik i jego rzeczy osobiste mogą zostać poddane zasadnemu przeszukaniu przy wejściu na Wydarzenie. Jeśli użytkownik odmówi współpracy w związku z tymi czynnościami na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa, możemy odmówić mu wstępu. Zastrzegamy sobie również prawo do zażądania opuszczenia Wydarzenia, jeśli zachowanie użytkownika powoduje obawy o bezpieczeństwo innych uczestników. Jeśli odmówimy użytkownikowi wstępu lub zażądamy od niego opuszczenia Wydarzenia, użytkownikowi nie przysługuje zwrot pieniędzy.

3. Dane użytkownika.

  3.1 Postanowienia ogólne

  Rejestracja na Wydarzenie jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na otrzymywanie od Amazon Advertising informacji o Wydarzeniu oraz innych powiązanych wiadomości marketingowych i specjalnych ofert Amazon Advertising pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem innych form komunikacji. Dane użytkownika przetwarzamy zgodnie z Informacją o prywatności Amazon. Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie przez nas informacji podanych przez użytkownika podczas rejestracji na Wydarzenie zgodnie z Informacją o prywatności Amazon. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania wiadomości marketingowych od Amazon Advertising, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w tych wiadomościach.

  3.2 Udostępnianie danych sponsorom wydarzeń.

  Możemy przekazać informacje kontaktowe użytkownika Sponsorom Wydarzeń, jeśli (a) użytkownik zdecyduje się uczestniczyć w ramach Wydarzenia w sesjach lub innych działaniach z udziałem Sponsora Wydarzenia (w takim przypadku udostępnimy informacje kontaktowe użytkownika wyłącznie Sponsorowi Wydarzenia uczestniczącemu w danej sesji lub innym działaniu) lub (b) użytkownik wyrazi zgodę podczas rejestracji lub w inny sposób na otrzymywanie wiadomości od naszych Sponsorów Wydarzeń.

4. Nagrania i materiały.

  4.1 Materiały użytkownika; Nagrania.

  Użytkownik udziela nam oraz naszym podmiotom stowarzyszonym i niezależnym wykonawcom prawa do nagrywania, filmowania, fotografowania i rejestrowania głosu i obrazu za pomocą dowolnych mediów podczas Wydarzenia („Nagrania”). Użytkownik udziela podmiotowi Amazon Advertising i jego podmiotom stowarzyszonym, agentom, pracownikom i cesjonariuszom nieodwołalnego, niewyłącznego, wieczystego, ogólnoświatowego, bezpłatnego prawa i licencji na użytkowanie, powielanie, modyfikowanie, rozpowszechnianie i tłumaczenie w dowolnym celu związanym z naszą działalnością Nagrań i Materiałów użytkownika w całości lub w części. Możemy edytować Nagrania i Materiały użytkownika, wykorzystywać je odrębnie lub razem z innymi informacjami, a także zezwolić innym osobom na ich wykorzystywanie i rozpowszechnianie. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo użytkownik zrzeka się wszelkich osobistych praw autorskich do Nagrań i Materiałów użytkownika. Użytkownik oświadcza i zapewnia, że (a) zgodnie z jego najlepszą wiedzą Materiały użytkownika zawierają zgodne z prawdą i rzetelne treści, (b) posiada niezbędne prawa i uprawnienia do udzielenia licencji, o której mowa w niniejszym punkcie 4, oraz (c) Materiały użytkownika nie naruszają praw autorskich, znaków towarowych ani innych praw majątkowych jakiejkolwiek osoby lub podmiotu.

  4.2 Nasze materiały.

  Zachowujemy wszelkie prawa do Naszych materiałów, a użytkownik nie może ich udostępniać ani odtwarzać (w tym nagrań audio lub wideo, zrzutów ekranu, zdjęć lub plików do pobrania) bez uzyskania naszej uprzedniej pisemnej zgody (z wyjątkiem przypadków, w których wyraźnie wskazujemy, że Nasze materiały związane z Wydarzeniem mogą być kopiowane lub udostępniane).

5. Podatki.

Każda ze stron będzie odpowiedzialna za uiszczenie wszelkich wymaganych podatków i innych państwowych opłat, należności, kar, odsetek i dopłat do takich podatków, które zostaną nałożone na nią lub na transakcje i płatności wynikające z niniejszego Regulaminu. Wszystkie opłaty uiszczane przez użytkownika nie obejmują obowiązujących podatków i ceł, w tym między innymi podatku VAT, podatku akcyzowego, podatku od sprzedaży i transakcji oraz podatku od przychodów brutto („Podatki pośrednie”). Amazon Advertising może pobierać Podatki pośrednie od użytkownika, chyba że użytkownik dostarczy Amazon Advertising odpowiednio wypełnione zaświadczenie o zwolnieniu od podatku lub zaświadczenie o możliwości dokonywania przez użytkownika płatności bezpośrednich, na podstawie którego Amazon Advertising może ubiegać się o zwolnienie od Podatku pośredniego.

6. Anulowanie.

  6.1 Przez użytkownika.

  Jeśli Wydarzenie podlega opłatom rejestracyjnym lub innym opłatom, na stronie rejestracji na Wydarzenie będą znajdować się instrukcje anulowania oraz polityka zwrotu pieniędzy.

  6.2 Przez nas.

  Możemy w dowolnym momencie anulować Wydarzenie z powodów takich jak np. brak dostępności lub nieadekwatność miejsca Wydarzenia lub prelegentów, brak odpowiednich zabezpieczeń czy zagrożenie dla bezpieczeństwa lub zdrowia, a ponadto możemy w dowolnym momencie odmówić użytkownikowi rejestracji na Wydarzenie, ograniczyć możliwość rejestracji lub ją anulować. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, bezpośrednie lub pośrednie, wynikające z takiego anulowania. Jeśli anulujemy Wydarzenie lub rejestrację użytkownika, a użytkownik nie naruszył postanowień niniejszego Regulaminu, zwrócimy użytkownikowi opłatę rejestracyjną zgodnie z polityką zwrotu pieniędzy zamieszczoną na stronie rejestracji na Wydarzenie.

  6.3 Skutki anulowania.

  W przypadku anulowania rejestracji na Wydarzenie przez użytkownika lub Amazon Advertising, a także w przypadku anulowania Wydarzenia przez Amazon Advertising, punkt 3, punkt 4, punkt 5, podpunkt 6.3, podpunkt 7.2, punkt 8, punkt 9, punkt 10, punkt 11, punkt 12 i punkt 13 pozostaną w pełnej mocy.

7. Zgodność z przepisami prawa handlowego i zasadami etyki.

 1. Użytkownik oświadcza i zapewnia, że ani użytkownik ani instytucje finansowe, za pośrednictwem których uiszczono opłaty wymagane w związku z Wydarzeniem, nie podlegają żadnym sankcjom ani nie są wymienione na żadnej innej liście osób podlegających zakazom lub ograniczeniom (oraz że nie należą do żadnej osoby podlegającej wspomnianym zastrzeżeniom ani nie są przez taką osobę kontrolowane), w tym między innymi na listach prowadzonych przez Radę Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych, rząd Stanów Zjednoczonych (np. prowadzona przez Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych Lista specjalnie wyznaczonych obywateli (Specially Designated Nationals) i Lista osób naruszających sankcje zagraniczne (Foreign Sanctions Evaders) czy prowadzona przez Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych Lista podmiotów (Entity List)), Unię Europejską lub jej państwa członkowskie lub inne właściwe organy rządowe.
 2. Użytkownik oświadcza, że potwierdził u odpowiedniego specjalisty ds. etyki, że nie istnieją żadne federalne, stanowe, lokalne lub wewnętrzne przepisy, regulacje lub zasady dotyczące etyki lub zamówień publicznych, które ograniczają możliwość lub zakazują użytkownikowi uczestnictwa w Wydarzeniu lub w inny sposób powodują konflikt interesów w odniesieniu do Amazon Advertising.

8. Przejęcie ryzyka.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że uczestnictwo w Wydarzeniu jest dobrowolne, oraz potwierdza, że rozumie charakter Wydarzenia. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo użytkownik potwierdza, że przejmuje na siebie ryzyko związane z uczestnictwem w Wydarzeniu.

9. Zwolnienie z odpowiedzialności z tytułu roszczeń.

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo użytkownik (w imieniu swoim, swoich spadkobierców, osób pozostających na jego utrzymaniu, zarządców spadku, cesjonariuszy i innych osób, które mogłyby zgłosić roszczenie w jego imieniu lub w wyniku śmierci lub urazu użytkownika) niniejszym zwalnia podmiot Amazon Advertising i jego podmioty stowarzyszone oraz ich członków zarządu, dyrektorów, pracowników, wykonawców, przedstawicieli, agentów, następców i cesjonariuszy z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń, żądań, podstaw powództwa, pozwów, odszkodowań, szkód, długów, zobowiązań, kosztów i wydatków (w tym bez ograniczeń uzasadnionych kosztów adwokackich), jakie mogą teraz lub w przyszłości zaistnieć w związku z jakimkolwiek Wydarzeniem, Nagraniem lub Materiałem użytkownika.

10. Ograniczenie odpowiedzialności.

Ani my, ani nasze podmioty stowarzyszone i licencjodawcy nie ponosimy odpowiedzialności wobec użytkownika na mocy jakiejkolwiek podstawy powództwa lub teorii odpowiedzialności z tytułu (a) szkód pośrednich, ubocznych, nadzwyczajnych, wtórnych lub związanych z odszkodowaniem retorsyjnym lub (b) utraconych zysków, przychodów, klientów, potencjalnych możliwości lub wartości firmy, nawet jeśli strona została poinformowana o możliwości wystąpienia takich szkód. W żadnym razie łączna odpowiedzialność po naszej stronie oraz po stronie naszych podmiotów stowarzyszonych i licencjodawców wynikająca z niniejszego Regulaminu nie przekroczy 100 USD. Ograniczenie odpowiedzialności opisane w niniejszym punkcie 10 ma zastosowanie jedynie w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.

11. Inne postanowienia.

  11.1 Zrzeczenie się praw.

  Niewyegzekwowanie przez nas któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu nie stanowi zrzeczenia się prawa do jego egzekwowania obecnie lub w przyszłości ani nie ogranicza naszego prawa do jego wyegzekwowania w późniejszym terminie. Aby zrzeczenie się prawa było skuteczne, musi mieć formę pisemną.

  11.2 Rozdzielność postanowień.

  Jeśli jakakolwiek część niniejszego Regulaminu zostanie uznana za nieważną lub niewykonalną, pozostałe części Regulaminu pozostaną w pełnej mocy. Wszelkie nieważne lub niewykonalne części będą interpretowane w sposób odzwierciedlający skutek i zamiar pierwotnego sformułowania. Jeśli taka interpretacja nie jest możliwa, nieważna lub niewykonalna część zostanie wydzielona z niniejszego Regulaminu, a jego pozostała część pozostanie w pełnej mocy.

  11.3 Siła wyższa.

  Ani my, ani nasze podmioty stowarzyszone nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia w wykonaniu ani za niewykonanie zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu, w przypadku gdy wynika to z przyczyny pozostającej poza naszą rozsądną kontrolą, w tym wypadku losowego, sporu pracowniczego lub innej akcji protestacyjnej, przerwy w dostawie energii elektrycznej lub awarii innego źródła zasilania, przerwy w dostawie mediów lub innej awarii telekomunikacyjnej, trzęsienia ziemi, burzy lub działania innych żywiołów, blokady, embarga, zamieszek, działania lub nakazu rządowego, aktu terroryzmu lub wojny.

  11.4 Cesja; brak praw beneficjentów umowy niebędących jej stroną.

  Użytkownik nie będzie dokonywać cesji ani w inny sposób przenosić niniejszego Regulaminu ani żadnych praw i obowiązków z niego wynikających bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Każda cesja lub przeniesienie z naruszeniem postanowień tego punktu będzie nieważne. Możemy scedować niniejszy Regulamin bez zgody użytkownika (a) w związku z fuzją, przejęciem lub sprzedażą wszystkich lub zasadniczo wszystkich naszych środków trwałych lub (b) podmiotowi stowarzyszonemu lub w ramach reorganizacji, przy czym z chwilą takiej cesji cesjonariusz wchodzi w miejsce Amazon Advertising jako strona niniejszego Regulaminu, natomiast Amazon Advertising zostaje w pełni zwolniony ze wszystkich zobowiązań i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu. Z zastrzeżeniem powyższego niniejszy Regulamin będzie wiążący wyłącznie wobec jego stron i ich dozwolonych następców i cesjonariuszy oraz nadaje wskazane w nim prawa wyłącznie jego stronom i ich dozwolonym następcom i cesjonariuszom. Niniejszy Regulamin nie uprawnia do jego wykonywania żadnych osób ani podmiotów trzecich niebędących jego stroną.

  11.5 Prawo właściwe.

  Z zastrzeżeniem postanowień punktu 13 przepisy stanu Waszyngton, bez powoływania się na normy kolizyjne, będą prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu i wszelkich sporów, jakie mogą powstać między stronami. Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów nie ma zastosowania do niniejszego Regulaminu.

  11.6 Spory.

  Z zastrzeżeniem postanowień punktu 13 wszelkie spory lub roszczenia odnoszące się w jakikolwiek sposób do niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane w drodze wiążącego arbitrażu, a nie w sądzie, przy czym użytkownik może, w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo, dochodzić swoich roszczeń w sądzie do spaw drobnych roszczeń. Do niniejszego Regulaminu ma zastosowanie federalna ustawa arbitrażowa i federalne prawo arbitrażowe. W ramach arbitrażu nie ma sędziego ani ławy przysięgłych, a możliwość sądowej kontroli orzeczenia arbitrażowego jest ograniczona. Arbiter może jednak w konkretnym przypadku przyznać takie samo odszkodowanie i rozstrzygnięcie co sąd (w tym orzeczenie o zabezpieczeniu roszczeń i orzeczenie deklaratywne lub odszkodowanie ustawowe) i musi uwzględnić warunki niniejszego Regulaminu w sposób podobny jak sąd. Aby rozpocząć postępowanie arbitrażowe, należy wysłać list z prośbą o arbitraż i opisem swojego roszczenia do naszego pełnomocnika do doręczeń: Corporation Service Company, 300 Deschutes Way SW, Suite 304, Tumwater, WA 98501. Arbitraż będzie prowadzony przez Amerykańskie Stowarzyszenie Arbitrażowe (American Arbitration Association, AAA) zgodnie z jego regulaminem, który jest dostępny pod adresem www.adr.org lub pod numerem telefonu 1-800-778-7879. Płatność opłat za zgłoszenie sprawy, zarządzanie nią i sam arbitraż podlega regulaminowi AAA. Opłaty związane z roszczeniami o łącznej wartości poniżej 10 000 USD zostaną przez nas zwrócone, chyba że arbiter ustali, że roszczenia były bezpodstawne. Nie będziemy ubiegać się o zasądzenie od użytkownika zwrotu kosztów adwokackich i postępowania arbitrażowego, chyba że arbiter stwierdzi, że roszczenia były bezpodstawne. Użytkownik może zdecydować o przeprowadzeniu arbitrażu drogą telefoniczną na podstawie pism złożonych przez strony lub we wspólnie uzgodnionym miejscu. Zarówno my, jak i użytkownik zgadzamy się, że wszelkie postępowania w celu rozstrzygnięcia sporu będą prowadzone wyłącznie indywidualnie, a nie w ramach postępowania grupowego (pozwu zbiorowego) lub w drodze połączenia spraw do łącznego rozpoznania. Jeśli z jakiegokolwiek powodu roszczenie będzie rozpatrywane w sądzie, a nie w ramach arbitrażu, każda ze stron zrzeka się prawa do procesu z udziałem ławy przysięgłych. Każda ze stron zgadza się, że druga strona może wnieść do sądu pozew o nakazanie zaprzestania naruszeń praw własności intelektualnej lub innych nadużyć w stosunku do nich.

  11.7 Zmiany Regulaminu.

  Możemy modyfikować niniejszy Regulamin w dowolnym momencie, zamieszczając zmienioną wersję w witrynie Amazon Advertising. Zmieniony Regulamin staje się skuteczny po jego opublikowaniu. Uczestnictwo w Wydarzeniu po dacie wejścia w życie jakichkolwiek zmian niniejszego Regulaminu jest równoznaczne z wyrażeniem przez użytkownika zgody na związanie się zmienionym Regulaminem. Obowiązkiem użytkownika jest regularne sprawdzanie witryny Amazon Advertising pod kątem zmian niniejszego Regulaminu. Ostatnia zmiana Regulaminu miała miejsce w dniu wskazanym na początku treści niniejszego dokumentu.

  11.8 Całość porozumienia; język angielski.

  Niniejszy Regulamin stanowi całość porozumienia między nami a użytkownikiem w odniesieniu do jego przedmiotu. Niniejszy Regulamin zastępuje wszelkie wcześniejsze lub współczesne oświadczenia, porozumienia, umowy lub korespondencję między nami a użytkownikiem, w formie zarówno pisemnej, jak i ustnej, dotyczące jego przedmiotu. Nie będziemy związani żadnym warunkiem ani postanowieniem, a ponadto wyraźnie sprzeciwiamy się wszelkim warunkom i postanowieniom, które różnią się od warunków i postanowień niniejszego Regulaminu lub go uzupełniają (niezależnie od tego, czy spowodowałyby jego istotną zmianę czy nie). Jeśli udostępnimy tłumaczenie angielskiej wersji niniejszego Regulaminu, w razie jakichkolwiek sprzeczności wersja w języku angielskim będzie mieć znaczenie rozstrzygające.

12. Definicje.

„Kodeks postępowania Amazon Advertising dotyczący Wydarzeń” oznacza kodeks postępowania społeczności Amazon Advertising znajdujący się pod adresem https://amazonadvertising-adcon.com/help (oraz pod adresem wskazanym przez nas jako następca tej witryny lub powiązana witryna) z późniejszymi zmianami.

„Informacja o prywatności Amazon” oznacza informację o ochronie prywatności zamieszczoną pod adresem https://www.amazon.com/privacy (oraz pod adresem wskazanym przez nas jako następca tej witryny lub powiązana witryna) z późniejszymi zmianami.

„Witryna Amazon Advertising” oznacza witrynę pod adresem http://advertising.amazon.com (oraz pod adresem wskazanym przez nas jako następca tej witryny lub powiązana witryna) z późniejszymi zmianami.

„Sponsor Wydarzenia” oznacza zewnętrznego sponsora Wydarzenia.

„Nasze materiały” oznaczają wszystkie materiały (w tym np. dane naszej firmy, slajdy z prezentacjami i inne zbiory materiałów) przesłane lub prezentowane przez nas (w formie elektronicznej, na ekranie, w formie papierowej, ustnie lub w inny sposób).

„Materiały użytkownika” oznaczają wszystkie materiały (w tym np. jego imię i nazwisko oraz dane biograficzne) przesłane lub przedstawione przez użytkownika (w formie elektronicznej, na ekranie, podczas rejestracji na Wydarzenie, w formie papierowej, ustnie lub w inny sposób).