Regulamin zamówień reklamowych w usłudze Amazon Advertising

Opublikowano: 1 kwietnia 2019 r.

Media plan lub zamówienie reklamowe (łącznie zwane „Zamówieniem reklamowym”) uzgodnione między Reklamodawcą lub Agencją (stosownie do przypadku) a firmą Amazon Advertising LLC („Amazon”) podlega postanowieniom opracowanego przez stowarzyszenie AAAA i firmę IAB dokumentu „Standard Terms and Conditions for Internet Advertising for Media Buys One Year or Less version 3.0” (Standardowe warunki dotyczące reklamy internetowej w przypadku zakupu mediów na okres do jednego roku, wersja 3.0) dostępnego pod adresem www.iab.com („Warunki IAB”), dla którego miejscem wykonania i miejscem jurysdykcji jest Waszyngton. Terminy pisane wielkimi literami niezdefiniowane w niniejszym dokumencie mają znaczenie nadane im w Warunkach IAB. W razie sprzeczności z Warunkami IAB niniejsze warunki będą miały pierwszeństwo:

  1. Do niektórych produktów firm medialnych mają zastosowanie dodatkowe warunki (określone na stronie https://advertising.amazon.com/legal/product-terms, dalej zwane „Warunkami dotyczącymi produktu”), które stosuje się do niniejszego Regulaminu zamówień reklamowych wyłącznie w zakresie, w jakim produkty te zostały wymienione w tym Regulaminie lub użyte podczas realizacji określonej kampanii reklamowej, w tym do wszelkich zmian dokonanych na mocy pisemnego porozumienia (do zachowania pisemnej formy wystarczy wysłanie wiadomości e-mail). Wszystkie inne Warunki odnoszące się do produktów nieuwzględnionych w Regulaminie zamówień reklamowych lub produktów, które nie zostały użyte podczas realizacji określonej kampanii reklamowej, nie będą miały zastosowania.
  2. Specyfikacje i zasady dotyczące reklam Amazon można znaleźć na stronie http://advertising.amazon.com.
  3. Wszelką korespondencję do firmy Amazon należy dostarczać zgodnie z obowiązującymi Warunkami IAB na adres: Amazon.com, Inc., do rąk własnych: Dyrektor ds. sukcesu klientów, skrytka pocztowa 81126, Seattle WA 98108-1226 lub faks: (206) 266-7000. Kopię pisma zawsze należy kierować na adres contracts-legal@amazon.com, do rąk własnych: Główny radca prawny. Wszelka korespondencja kierowana do Reklamodawcy lub Agencji będzie wysyłana na wcześniej wskazany adres do korespondencji lub rozliczeń (stosownie do przypadku) powiązany przez firmę Amazon z odpowiednim kontem. Reklamodawca lub Agencja ma prawo do aktualizowania danych adresowych w formie pisemnego powiadomienia kierowanego do firmy Amazon.
  4. Płatności należy przesłać na adres: Amazon Advertising LLC, do rąk własnych: Dział ds. rozrachunków z odbiorcami, skrytka pocztowa 24651, Seattle, WA 98124-0651.
  5. Podatki. Każda ze stron jest odpowiedzialna, zgodnie z wymogami obowiązującego prawa, za określenie i uiszczenie wszystkich podatków oraz innych opłat i należności rządowych (oraz wszelkich kar, odsetek i innych dodatków do nich) nałożonych na tę stronę w związku z transakcjami i płatnościami dokonywanymi na mocy niniejszego Regulaminu zamówień reklamowych. Wszystkie opłaty uiszczane przez Reklamodawcę nie obejmują obowiązujących podatków i ceł, w tym, między innymi, podatku VAT, podatku akcyzowego, podatku od sprzedaży i transakcji oraz podatku od przychodów brutto. Wszystkie płatności dokonywane przez Reklamodawcę na rzecz firmy Amazon w ramach postanowień niniejszego Regulaminu zamówień reklamowych będą wolne od wszelkich potrąceń i odliczeń na poczet podatków. Jeśli wymagane jest potrącenie podatku (na przykład międzynarodowego podatku potrącanego u źródła) od jakiejkolwiek płatności, Reklamodawca jest zobowiązany zapłacić wszelkie wymagane dodatkowe kwoty w takiej wysokości, aby otrzymana przez firmę Amazon kwota netto była równa kwocie wymaganej zapłaty w ramach niniejszego Regulaminu zamówień reklamowych.