Algemene voorwaarden Amazon Advertising-evenement

Laatst bijgewerkt: 5 augustus 2020

Deze algemene voorwaarden (de 'Voorwaarden') zijn van toepassing op je registratie voor en deelname aan een evenement waarbij je in persoon aanwezig bent, of een webcast-, on-demand-, virtueel of enig ander evenement (het 'Evenement') georganiseerd door Amazon Advertising LLC ('Amazon Advertising', 'wij', 'ons' of 'onze') en zijn een overeenkomst tussen Amazon Advertising en jou. Je verklaart dat je bevoegd bent om deze Voorwaarden aan te gaan. Raadpleeg sectie 12 voor definities van bepaalde termen met hoofdletters die in deze Voorwaarden worden gebruikt.

1. Evenementregistratie en deelname.
2. Veiligheid en beveiliging.
5. Belastingen.
7. Handelsnaleving en ethiek.
8. Risicoaanvaarding
9. Vrijgave van vorderingen
10. Beperkingen van aansprakelijkheid.
12. Definities.

1. Evenementregistratie en deelname.

Je mag je alleen registreren voor en deelnemen aan het Evenement in overeenstemming met deze Voorwaarden. Om je te registreren voor het Evenement, moet je het registratieproces van het evenement voltooien en alle toepasselijke registratiekosten betalen. Tenzij de registratiewebpagina van het Evenement anders aangeeft of wij je uitdrukkelijk anders informeren, moet je op de eerste dag van het Evenement ten minste 18 jaar oud zijn. Registratie van evenementen is afhankelijk van beschikbaarheid en kan eerder sluiten dan de aangegeven deadline, zoals bepaald naar eigen goeddunken. We kunnen het programma van het evenement ook op elk gewenst moment naar eigen goeddunken wijzigen. Je zult te allen tijde voldoen aan de gedragscodes van de Amazon Advertising Community.

2. Veiligheid en beveiliging.

Wij vinden je veiligheid en beveiliging belangrijk. Voor evenementen die je in persoon bijwoont, begrijp je dat jij en je eigendom mogelijk onderworpen zijn aan een redelijke doorzoeking bij toegang tot het Evenement. Als je weigert deel te nemen aan deze veiligheidsmaatregelen, kunnen wij je toegang weigeren. We behouden ons ook het recht voor om je te vragen het Evenement te verlaten als je gedrag ons zorgen baart met betrekking tot de veiligheid of beveiliging van deelnemers aan het Evenement. Als we je toegang weigeren of vereisen dat je vertrekt, ontvang je geen terugbetaling.

3. Jouw informatie.

  3.1 In het algemeen

  Door je te registreren voor het Evenement, ga je ermee akkoord om informatie van Amazon Advertising te ontvangen over het Evenement en andere gerelateerde marketingcommunicatie en speciale aanbiedingen van Amazon Advertising per e-mail, post of andere vormen van communicatie. Wij behandelen je gegevens in overeenstemming met de privacyverklaring van Amazon. Je stemt in met het verzamelen, gebruiken en vrijgeven van informatie die je verstrekt bij het registreren voor het Evenement in overeenstemming met de privacyverklaring van Amazon. Je kunt je op elk gewenst moment afmelden voor marketingcommunicatie van Amazon Advertising door de instructies in de ontvangen berichten te volgen.

  3.2 Delen met Evenementsponsors.

  We kunnen je contactgegevens aan sponsors van het evenement verstrekken als (a) je ervoor kiest om sessies of andere activiteiten bij te wonen op het Evenement waarbij Evenementsponsors betrokken zijn (in dat geval zouden we je contactgegevens alleen verstrekken aan de Evenementsponsor die betrokken is bij een dergelijke sessie of andere activiteit,) of (b) je meld je aan tijdens registratie of anderszins om berichten te ontvangen van onze evenementsponsors.

4. Opnames en materialen.

  4.1 Je materialen; Opnames.

  Je verleent ons, onze partners en onze onafhankelijke contractanten het recht om je stem en beeld op te nemen, te filmen, te fotograferen en vast te leggen in alle media op het Evenement (de 'Opnames‘). Je verleent Amazon Advertising en haar partners, agenten, werknemers een onherroepelijk, niet-exclusief, eeuwigdurend, wereldwijd, royaltyvrij recht en wijst licentie toe om de Opnames en Je Materialen in zijn geheel of een deel ervan te gebruiken, te reproduceren, te wijzigen, te distribueren en te vertalen, voor elk doel dat verband houdt met ons bedrijf. We kunnen de Opnames en Je Materialen bewerken, ze losstaand of samen met andere informatie gebruiken en anderen toestaan ze te gebruiken en te verspreiden. Voor zover maximaal toegestaan door de wet, doe je afstand van alle morele rechten die je mogelijk hebt op de Opnames en Je Materialen. Je verklaart en garandeert dat (a) Je Materialen naar beste weten waar en accuraat zijn, (b) je over de nodige rechten en machtigingen beschikt om de licentie in dit Artikel 4 te verlenen, en (c) Je Materialen geen inbreuk maken op auteursrechten, handelsmerken of andere eigendomsrechten van een persoon of entiteit.

  4.2 Onze Materialen.

  Wij behouden alle rechten op Onze Materialen en je mag niet delen of reproduceren (met inbegrip van audio- of video-opnames, screenshots, foto's of downloads) zonder voorafgaande schriftelijke toestemming (behalve voor gevallen waarin wij uitdrukkelijk aangeven dat Onze Materialen voor het Evenement kunnen worden gekopieerd of gedeeld).

5. Belastingen.

Elke partij is verantwoordelijk voor het betalen van alle toepasselijke belastingen en andere overheidskosten, heffingen, boetes, rente en aanvullingen op dergelijke belastingen die aan die partij worden opgelegd op of met betrekking tot de transacties en betalingen onder deze Voorwaarden. Alle door jou te betalen kosten zijn exclusief van toepassing zijnde belastingen en rechten, inclusief, maar niet beperkt tot btw, accijnsheffingen, omzet- en transactiebelastingen en bruto ontvangstbelastingen ('indirecte belastingen‘). Amazon Advertising kan indirecte belastingen van je innen, tenzij je Amazon Advertising een correct ingevuld vrijstellingscertificaat of een vergunning voor rechtstreekse betaling verstrekt waarvoor Amazon Advertising een beschikbare vrijstelling van indirecte belasting kan claimen.

6. Annulering.

  6.1 Door jou.

  Als registratiekosten of andere kosten vereist zijn voor het Evenement, worden annuleringsinstructies en het terugbetalingsbeleid van het Evenement vermeld op de registratiewebpagina van het Evenement.

  6.2 Door ons.

  We kunnen het Evenement op elk moment annuleren om redenen, waaronder bijvoorbeeld de beschikbaarheid of geschiktheid van locatie of sprekers of om beveiligings-, gezondheids- of veiligheidsredenen, en we kunnen de registratie van jouw Evenement op elk gewenst moment weigeren, beperken of annuleren. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige schade, direct of indirect, die voortvloeit uit een dergelijke annulering. Als we het Evenement of je registratie annuleren en je voldoet aan deze Voorwaarden, zullen we je een terugbetaling van je registratiekosten voor het evenement geven in overeenstemming met het terugbetalingsbeleid op de registratiewebpagina van het Evenement.

  6.3 Gevolgen van annulering.

  Als jij of Amazon Advertising je registratie voor het Evenement annuleert of Amazon Advertising het Evenement annuleert, blijven artikel 3, artikel 4, artikel 5, artikel 6.3, artikel 7.2, artikel 8, artikel 9, artikel 10, artikel 11, artikel 12 en artikel 13 volledig van kracht.

7. Handelsnaleving en ethiek.

 1. Je verklaart en garandeert dat jij en je financiële instelling(en) die worden gebruikt voor de financiering van de kosten die nodig zijn voor het Evenement, niet onderworpen zijn aan sancties of anderszins zijn aangeduid op een lijst van verboden of aan beperkingen onderworpen partijen, of eigendom zijn van of gecontroleerd worden door een dergelijke partij, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de lijsten die worden bijgehouden door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, de Amerikaanse overheid (bijvoorbeeld de Specially Designated Nationals List van de U.S. Department of Treasury, de Foreign Sanctions Evaders List en de Entity List van de U.S. Department of Commerce), de Europese Unie of haar lidstaten, of een andere toepasselijke overheidsinstantie.
 2. Je verklaart dat je bij een geschikte ethische ambtenaar hebt bevestigd dat er geen federale, staats-, lokale of institutionele wet- of aanbestedingswetten, -voorschriften of -regels zijn die je aanwezigheid op het Evenement beperken of verbieden, of anderszins een belangenconflict zouden veroorzaken voor Amazon Advertising.

8. Risicoaanvaarding.

Je erkent en stemt ermee in dat je aanwezigheid en deelname aan het Evenement vrijwillig is en dat je de aard van het Evenement begrijpt. Voor zover wettelijk toegestaan, ga je ermee akkoord dat je uitsluitend de risico's op je neemt die verbonden zijn aan het bijwonen en deelnemen aan het Evenement.

9. Vrijgave van claims.

Voor zover toegestaan door de wet, laat je (voor jezelf, je erfgenamen, personen ten laste, persoonlijke vertegenwoordigers, rechtverkrijgenden en iedereen die namens jou een claim kan indienen of als gevolg van jouw overlijden of letsel) Amazon Advertising en haar partners en hun respectievelijke directeuren, functionarissen, werknemers, aannemers, vertegenwoordigers, agenten, opvolgers en rechtverkrijgenden, van alle claims, eisen, oorzaken van actie, rechtszaken, schade, verliezen, schulden, aansprakelijkheden, kosten en uitgaven (met inbegrip van maar niet beperkt tot redelijke advocaatkosten en kosten) die je nu of in de toekomst hebt geassocieerd op welke manier dan ook met het Evenement, de Opnames of Je Materialen.

10. Beperkingen van aansprakelijkheid.

Wij en onze partners en licentiegevers zijn niet aansprakelijk jegens jou onder welke oorzaak dan ook of theorie van aansprakelijkheid, zelfs als een partij op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade, voor (a) indirecte, incidentele, speciale, gevolgschade of voorbeeldige schade, of (b) gederfde winst, inkomsten, klanten, kansen, of goodwill. In ieder geval zal de totale aansprakelijkheid van onze en onze partners en licentiegevers onder deze voorwaarden niet hoger zijn dan USD $100. De beperkingen in dit artikel 10 zijn alleen van toepassing voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

11. Diversen.

  11.1 Vrijstelling.

  Het nalaten door ons om enige bepaling van deze Voorwaarden af te dwingen, vormt geen huidige of toekomstige verklaring van afstand van een dergelijke bepaling noch beperkt ons recht om een dergelijke bepaling op een later tijdstip af te dwingen. Alle ontheffingen door ons moeten schriftelijk zijn om effectief te zijn.

  11.2 Scheidbaarheid.

  Als een deel van deze Voorwaarden ongeldig of niet afdwingbaar wordt geacht, blijven de resterende delen van deze Voorwaarden volledig van kracht. Eventuele ongeldige of niet-afdwingbare gedeelten worden geïnterpreteerd als effect en intentie van het oorspronkelijke gedeelte. Indien een dergelijke constructie niet mogelijk is, wordt het ongeldige of niet-afdwingbare gedeelte van deze Voorwaarden gescheiden, maar blijft de rest volledig van kracht.

  11.3 Overmacht.

  Wij en onze partners zijn niet aansprakelijk voor enige vertraging of het niet nakomen van enige verplichting onder deze Voorwaarden wanneer de vertraging of het falen het gevolg is van enige oorzaak buiten onze redelijke controle, met inbegrip van overmacht, arbeidsgeschillen of andere industriële storingen, elektrische storing of stroomuitval, het falen van nutsbedrijven of andere onderbrekingen van telecommunicatie, aardbevingen, stormen of andere natuurelementen, blokkades, embargo's, rellen, handelingen of bevelen van de overheid, terroristische daden of oorlog.

  11.4 Toewijzing; Geen externe begunstigden.

  Je zult deze Voorwaarden of enige van je rechten en verplichtingen onder deze Voorwaarden niet toewijzen of anderszins overdragen, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Elke toewijzing of overdracht in strijd met deze sectie zal nietig zijn. We kunnen deze Voorwaarden zonder je toestemming overdragen (a) in verband met een fusie, overname of verkoop van al onze activa of (b) aan een partner of als onderdeel van een bedrijfsreorganisatie; en met ingang van een dergelijke overdracht wordt de rechtverkrijger geacht te zijn vervangen door Amazon Advertising als partij aan deze Voorwaarden en Amazon Advertising is volledig vrijgesteld van al haar verplichtingen en plichten om uit te voeren onder deze Voorwaarden. Onder voorbehoud van het voorgaande zijn deze Voorwaarden bindend voor en ten voordele van de partijen en hun respectievelijke toegestane opvolgers en rechtverkrijgers. Deze Voorwaarden creëren geen rechten van derden in een persoon of entiteit die geen partij is bij deze Voorwaarden.

  11.5 Toepasselijk recht.

  Onder voorbehoud van artikel 13, zijn de wetten van de staat Washington, zonder verwijzing naar collisieregels, van toepassing op deze Voorwaarden en elk geschil van welke aard dan ook dat tussen de partijen zou kunnen ontstaan. Het Verdrag van de Verenigde Naties voor de internationale verkoop van roerende zaken is niet van toepassing op deze Voorwaarden.

  11.6 Geschil.

  Onder voorbehoud van artikel 13, zal elk geschil of elke vordering met betrekking tot deze voorwaarden worden opgelost door bindende arbitrage, in plaats van in de rechtbank, met dien verstande dat je, voor zover wettelijk toegestaan, vorderingen kunt doen gelden in de rechtbank voor kleine vorderingen. De federale arbitragewet en het federale arbitragerecht zijn van toepassing op deze voorwaarden. Er is geen rechter of jury in arbitrage en rechterlijke toetsing van een arbitrage-uitspraak is beperkt. Een arbiter kan echter op individuele basis dezelfde schade en verlichting toekennen als een rechtbank (met inbegrip van dwangmaatregelen en verklaringen of wettelijke schade), en moet de voorwaarden van deze Overeenkomst volgen zoals een rechtbank dat zou doen. Om een arbitrageprocedure te starten, moet je een brief sturen met het verzoek om arbitrage en een beschrijving van je claim aan onze geregistreerde agent corporation Service Company, 300 Deschutes way SW, suite 304, Tumwater, WA 98501. De arbitrage zal worden uitgevoerd door de American Arbitration Association (AAA) volgens haar regels, die beschikbaar zijn op www.adr.org of door te bellen naar 1-800-778-7879. De betaling van alle indienings-, administratie- en arbiterkosten zijn onderworpen aan de regels van de AAA. We vergoeden deze kosten voor claims van in totaal minder dan $ 10.000, tenzij de arbiter vaststelt dat de vorderingen lichtzinnig zijn. Wij zullen in arbitrage geen advocaatkosten en vergoedingen van je vragen, tenzij de arbiter vaststelt dat de vorderingen onbeduidend zijn. Je kunt ervoor kiezen om de arbitrage telefonisch te laten verlopen, op basis van schriftelijke inzendingen of op een onderling overeengekomen locatie. We zijn het er beiden over eens dat eventuele geschillenbeslechtingsprocedures alleen op individuele basis zullen worden uitgevoerd en niet in een samengevoegde, geconsolideerde of representatieve actie. Als om welke reden dan ook een vordering in de rechtbank plaatsvindt in plaats van in arbitrage, doen we elk afstand van elk recht op een juryproces. We zijn het er allemaal over eens dat elke partij een rechtszaak aanhangig kan maken om inbreuk op of ander misbruik van intellectuele-eigendomsrechten te maken.

  11.7 Wijzigingen in deze Voorwaarden.

  We kunnen deze Voorwaarden te allen tijde wijzigen door een herziene versie op de Amazon Advertising-site te plaatsen. De gewijzigde voorwaarden worden van kracht bij het plaatsen. Door het Evenement na de ingangsdatum van eventuele wijzigingen in deze Voorwaarden bij te wonen, stem je ermee in gebonden te zijn aan de gewijzigde voorwaarden. Het is je eigen verantwoordelijkheid om de Amazon Advertising-site regelmatig te controleren op wijzigingen in deze Voorwaarden. We hebben deze Voorwaarden voor het laatst gewijzigd op de datum die wordt vermeld aan het begin van deze Voorwaarden.

  11.8 Volledige Overeenkomst; Engelstalig.

  Deze Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen jou en ons met betrekking tot het onderwerp van deze Voorwaarden. Deze Voorwaarden vervangen alle voorgaande of gelijktijdige verklaringen, afspraken, overeenkomsten of communicatie tussen jou en ons, schriftelijk of mondeling, met betrekking tot het onderwerp van deze Voorwaarden. Wij zijn niet gebonden aan, en maken uitdrukkelijk bezwaar tegen, enige bepaling, voorwaarde of andere bepaling die afwijkt van, of een aanvulling vormt van, de bepalingen van deze Voorwaarden (ongeacht of deze Voorwaarden wezenlijk zouden veranderen). Als we een vertaling van de Engelse versie van deze Voorwaarden verstrekken, zal de Engelse versie van deze Voorwaarden bepalen of er sprake is van een conflict.

12. Definities.

'Gedragscode voor Amazon Advertising-evenement' betekent de gedragscode van de Amazon Advertising-community op https://amazonadvertising-adcon.com/help (en elke opvolger of gerelateerde site die door ons is aangewezen), die van tijd tot tijd kan worden bijgewerkt.

'Amazon-privacyverklaring‘ betekent de privacyverklaring op https://www.amazon.com/privacy (en elke opvolger of gerelateerde site die door ons is aangewezen), die van tijd tot tijd kan worden bijgewerkt.

'Amazon Advertising-site‘ betekent http://advertising.amazon.com (en elke opvolger of gerelateerde site die door ons is aangewezen), zoals van tijd tot tijd kan worden bijgewerkt.

'Evenementsponsor‘ betekent een externe sponsor van het Evenement.

'Onze Materialen' betekent alle materialen die door ons worden ingediend of gepresenteerd (waaronder bijvoorbeeld onze bedrijfsgegevens, presentatiedecks en ander onderpand) (in elektronische kopie, op het scherm, op papier, mondeling of anderszins).

'Je Materialen‘ betekent alle materialen die worden ingediend (inclusief bijvoorbeeld je naam en biografische informatie) of door jou worden gepresenteerd (in elektronische kopie, op het scherm, tijdens het registratieproces van het Evenement, op papier, mondeling of anderszins).