Algemene voorwaarden Amazon Advertising IO

Geplaatst: 1 april 2019

Het door de Adverteerder of het Agentschap (zoals van toepassing) overeengekomen mediaplan of inkooporder (gezamenlijk de 'IO') met Amazon Advertising LLC ('Amazon') is onderworpen aan de AAAA/IAB Standaard Algemene Voorwaarden voor Internet Advertising for Media Buys One Year of Minder versie 3.0, beschikbaar op www.iab.com (de 'IAB-voorwaarden'), met Washington als toepasselijk recht en arrondissement. Termen met een hoofdletter die niet in dit document zijn gedefinieerd, hebben de betekenis zoals uiteengezet in de IAB-voorwaarden. Daarnaast zijn de volgende voorwaarden van toepassing en zullen, in elk geval van strijdigheid met de IAB-voorwaarden, van toepassing zijn:

  1. Bepaalde producten van Media Company hebben aanvullende voorwaarden die op hen van toepassing zijn (zoals uiteengezet op https://advertising.amazon.com/legal/product-terms, de 'Productvoorwaarden') die alleen van toepassing zijn op deze IO voor zover deze producten zijn opgenomen in de IO of worden gebruikt voor de uitvoering van de toepasselijke advertentiecampagne, waaronder eventuele wijzigingen die door schriftelijke overeenkomst zijn aangebracht (e-mail is voldoende). Alle andere Productvoorwaarden die betrekking hebben op producten die niet zijn opgenomen in de IO of die worden gebruikt voor de uitvoering van de toepasselijke advertentiecampagne, zijn niet van toepassing.
  2. De advertentiespecificaties en het -beleid van Amazon zijn te vinden op http://advertising.amazon.com.
  3. Alle kennisgevingen aan Amazon moeten, in overeenstemming met de IAB-voorwaarden, worden geleverd aan: Amazon.com, Inc., Attn: Director, Customer Success, P.O. Box 81126, Seattle WA 98108-1226 of Fax: (206) 266-7000; in elk geval met een kopie naar contracts-legal@amazon.com; t.a.v.: General Counsel. Alle kennisgevingen aan Adverteerder/Agentschap worden verzonden naar het meest recente adres voor kennisgevingen of facturering (indien van toepassing) die Amazon aan een dergelijk account heeft gekoppeld (zoals deze van tijd tot tijd door Advertiser/Agentschap kunnen worden bijgewerkt per schriftelijke kennisgeving aan Amazon).
  4. Betalingen moeten worden verzonden naar: Amazon Advertising LLC, Attn: Accounts Receivable; PO Box 24651, Seattle, WA 98124-0651.
  5. Belastingen. Elke partij is verantwoordelijk, zoals vereist op grond van de toepasselijke wetgeving, voor het identificeren en betalen van alle belastingen en andere overheidskosten (en eventuele boetes, rente en andere aanvullingen daarop) die aan die partij worden opgelegd door of met betrekking tot de transacties en betalingen in het kader van deze IO. Alle door jou de Adverteerder te betalen kosten zijn exclusief van toepassing zijnde belastingen en rechten, inclusief, maar niet beperkt tot btw, accijnsheffingen, omzet- en transactiebelastingen en bruto ontvangstbelastingen. Alle betalingen die Adverteerder onder deze IO aan Amazon heeft gedaan, worden vrijgesteld van eventuele inhoudingen of aftrek van belastingen. Indien dergelijke belastingen (bijvoorbeeld internationale bronbelasting) moeten worden ingehouden op een betaling, zal Adverteerder de extra bedragen betalen die nodig zijn, zodat het nettobedrag dat door Amazon wordt ontvangen gelijk is aan het bedrag dat op dat moment verschuldigd is onder deze IO.